بپاخیزی دیودستیان (ساجیان) در آذربایجان برای تامین تمامیت ایران و حاکمیت ملی

بپاخیزی دیودستیان (ساجیان) در آذربایجان برای تامین تمامیت ایران و حاکمیت ملی...
parseed.ir 28/05/879 تاریخ

کلیدواژه ها:#Parseed.ir، #آذربایجان، #آسیای_میانه، #ابهر، #ابوالساج، #ابوالساج_دیوداد، #اردبیل، #ارمنستان، #اروپای_غربی، #استقلال، #افشین، #اهواز، #ایران، #ایرانی، #بابک_خرمدین، #بغداد، #تاریخ، #تاریخ_ایران، #جبال، #جندی_شاپور، #حاکمیت، #خراسان، #خرمدین، #خزرها، #خلافت، #خوارج، #دربند، #دودمان، #دیودست، #دیودستیان، #زنجان، #سامانیان، #سوریه، #سپاه، #شاپور، #شورش، #صفاریان، #عباسی، #عباسیان، #عمرو_لیث، #غربی، #فرمان، #قزوین، #مازندران، #مازیار، #مالیات، #مدائن، #مراغه، #مصر، #معتصم، #مکه، #میانه، #هجری، #همدان، #پایتخت، #پیشین، #گرجستان، #گیلان، #یعقوب_لیث

زمانی که در هر گوشه ایران ، یک ایرانی بپاخاسته و جان بر کف نهاده بود تا تمامیت و حاکمیت ملی میهن گرامی و باعظمت مان را تامین کند ، ۲۸ ماه مه سال ۸۷۹ میلادی « ابوالساج دیودست » آذربایجان را از حاکمیت خلیفه عباسی وقت (المعتمد) خارج ساخت و احیاء استقلال ایران را از اینجا آغاز کرد. این تلاش همزمان با مساعی صفاریان در جنوب شرقی و جنوب ، سامانیان در خراسان بزرگتر و دیگران در مازندران ، گیلان و برخی از نواحی مرکزی ایران بود. تلاش میهندوستانه « دیودستیان » بیش از نیم قرن طول کشید و در تضعیف عباسیان موثر واقع شد. محمد افشین پسر ابوالساج مناطق دیگری از جمله ارمنستان را آزاد کرد و ابوالقاسم دیودستی برادر او با تاسیس سپاه فدائیان ایران (طبق نوشته برخی مورخان؛ « سپاه فداکاران » ) موفق به آزاد کردن ابهر ، زنجان ، قزوین و ری شد و فرمانداران خلیفه عباسی و ماموران جمع آوری مالیات وابسته به او را از این مناطق بیرون راند و ....
مورخان فرنگ (اروپای غربی) ، سال آزادسازی « ری » به دست ابوالقاسم دیودستی را ۹۰۲ میلادی ذکر کرده اند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز
---
ساجیان یا بنی ساج دودمانی ایرانی بودند که میان سدهٔ سوم تا آغاز سدهٔ چهارم هجری بر آذربایجان و ارّان فرمان می‌راندند. خاستگاه ایشان اسروشنه در آسیای میانه بود و می‌نماید که تبار سغدی داشته‌اند.
آغاز کار
دیوداد

بنیادگذار این دودمان ابوالساج دیوداد بن دیودست بود. وی که کارگذار خلیفه عباسی بود و در سپاه افشین خدمت‌می‌نمود در جنگ با بابک خرمدین همراه بود. دو سال پس از آن در ۲۲۴ هجری به جنگ با مازیار فرستاده شد. اندکی پس از آن به جنگ با فرمانروای ارمنستان فرستاده‌شد ولی رویداد دستگیری افشین پیش آمد و وی نیز به بندکشیده‌شد. با این همه در بغداد به خدمت مستقیم خلیفه معتصم درآمد و از آن پس به راهداری مکه گماشته‌شد.

وی در ۲۴۹ برای فرونشاندن شورشی در شمال سوریه گسیل‌شد و با کامیابی درین کار به فرمانروایی همان سرزمین گمارده شد. در ۲۵۱ هجری دیوداد به جنگ با سردار ترک بایکباک رفت و وی را سخت شکست داد ، ولی چندی پس از آن در جنگی دیگر از ترکان شکست خورد و آنان بر مدائن دست‌یازیدند.

دیوداد پشتیبان معتز در به خلافت رسیدن او بود و هنگامی که در ۲۵۲ معتز سرانجام خلیفه شد فرمانروایی سواد و هم راهداری مکه را به او سپرد. در روزگار خلیفه‌گری معتمد بالله دیوداد در پوشش فرمانروایی اهواز به سرکوبی شورش زنگیان فرستاده‌شد ولی شکست خورد و صاحب‌الزنج بر اهواز چیره‌گشت.

با سربرآوردن یعقوب لیث دیوداد با او دوستی ورزید و با او همراه‌شد. با مرگ یعقوب به عمرو لیث پیوست و سرانجام با معتمد بالله آشتی کرد ولی در راه بازگشت به بغداد در ۲۶۶ هجری در جندی شاپور مرد.
استقلال
محمد افشین

محمد بن ابوالساج دارای لقب افشین پسر دیوداد بود. وی در دستگاه عمرو لیث راهدار مکه شد و برای سرکوبی عرب‌های راهزن مسیر زیارتی مکه با آنها نبردها کرد. او در آینده به خمارویه –فرمانروای مصر و شام پیوست و با سپاه خلیفهٔ بغداد جنگید. ولی در ۲۷۵ هجری به جنگ با خمارویه پرداخت و سرانجام هم شکست خورد.

در ۲۷۶ او به معتمد خلیفهٔ عباسی پیوست و از سوی او فرماندهی سپاهی را که برای چیرگی بر جبال گسیل می‌شد دریافت و با گشودن آن ناحیه به فرمانرواییش گماشته‌شد. او تا ۲۸۰ هجری سراسر آذرابادگان ، اران و ارمنستان را زیر فرمان خود داشت و با تایید خلیف معتضد به فرمانروایی آن سرزمین‌ها گماشته شده‌بود. این محمد افشین مراغه را به پایتختی خویش برگزید ، ولی درعمل بیشتر در بردعه ساکن بود.

از دیگر کارهای او سرکوب شورش ارمنستان و تازشش به گرجستان و تاراج تفلیس بود. او در ۲۸۵ اعلام استقلال کرد و به نام افشین سکه‌زد. وی سه سال پس از آن به بیماری وبا مرد.
دیوداد دوم

با مرگ افشین پسرش دیوداد به شهریاری رسید ، ولی عمویش یوسف بر او شورید و دیوداد را شکست داد. پس دیوداد به بغداد پناهنده‌شد.
ابوالقاسم

یوسف بن دیوداد با لقب ابوالقاسم (زادهٔ ۲۵۰) برادر محمد بود. او در آغاز حکمران مکه بود. سپس با خوارج جنگید. با اعلام استقلال ساجیان از خدمت دستگاه خلافت سرپیچید و به برادر پیوست. او با شکست دادن دیوداد خود به شهریاری ساجیان رسید. یوسف پایتخت را به اردبیل برد. وی بر ارمنستان چیرگی یافت. در ۲۹۵ هجری سپاه گسیلی خلیفه را شکست‌داد. سرانجام یک سال پس از آن یوسف بر تابعیت خلیفه مقتدر بالله گردن‌نهاد.

ابوالقسام یوسف در آینده نیز گردن‌نهی بر فرمان خلیفه را زیر پامی‌گذارد. چون در ۳۰۴ بر ری ، زنجان ، ابهر و قزوین نیز دست‌یازید پس خلیفه سپاهی را برای سرکوبش فرستاد ولی باز هم پیروزی از آن ساجیان بود. سرانجام در ۳۰۷ یوسف در جنگی از سپاهیان خلیف شکست خورد و به بند کشیده‌شده به بغداد فرستاده‌شد. ولی سه سال پس از آن دوباره یوسف آزاد شد و زیر فرمان عباسیان به امارت پیشین بازگشت. او در آینده همدان را نیز به زیر فرمان خود درآورد.

یوسف در آینده به جنگ با قرمطیان فرستاده شد ولی در ۳۱۵ شکست‌خورد و به بندکشیده‌شد و چندی پس از آن کشته شد.

ابوالقاسم یوسف نیرومندترین امیر ساجی بود. از کارهای مهم او بازسازی دیوار دربند برا جلوگیری از تازش خزرها بود.
انجام کار
با مرگ ابوالقاسم یوسف بن دیوداد خلیفه برادرزادهٔ او ابوالمسافر فتح بن محمد را به جای او به فرمانروایی قلمرو ساجیان نشاند. ولی ابوالمسافر هم در ۳۱۷ هجری در شورشی کشته‌شد و با مرگ او از دودهٔ ساجیان کسی نماند که به فرمانروایی رسد. پس یک چند یاران یوسف پسر دیوداد بر سر کار ماندند.
---...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه
سعودی هاو تلاش برای احیای آبروی از‌دست رفته ...
irinn.ir ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ سیاست
این روزها سیاستمداران ریاض دست به ابتکار عمل و اقدامات جدیدی می‌زنند که هدف اصلی آن را باید احیای هژمونی منطقه‌ای این کشور عنوان کرد. این تحرکات در س...ادامه مطلب»

آغاز پادشاهی شاه صفی یکم ...
1host2u.com 28/01/1629 تاریخ
شاه صفی یکم (زاده ۱۶۱۱ - درگذشته ۱۲ مه ۱۶۴۲) ششمین پادشاه صفوی ایران است که از ۱۰۰۷ تا ۱۰۲۱ خورشیدی، (۱۶۲۹ تا ۱۶۴۲ میلادی یا ۱۰۳۸ تا ۱۰۵۲هجری قمری) به...ادامه مطلب»

تاجگذاری شاه اسماعیل صفوی در چهارده سالگی در تبریز...
fa.wikipedia.org 20/03/881 تاریخ
شاه اسماعیل یکم با نام کامل اسماعیل بن سلطان حیدر بن شیخ جنید ملقب به ابوالمظفر بهادرخان حسینی، و معروف به شاه اسماعیل ختایی (زاده ۱۷ ژوئیه ۱۴۸۷ - درگ...ادامه مطلب»

چرا فردوسی و شاهنامه ی او در جهان بی همتاست ؟ ...
shahnamehpajohan.ir ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ هنر
مرتضی ثاقب فر چکیده : انگیزه در نوشتن این جستار (مقاله) اظهار نظری است که در نشستی ، از دو زبان شناس گرامی ایرانی شنیدم که این سخن را که « فردوسی آفری...ادامه مطلب»

نبرد ملازگرد ...
parseed.ir 26/08/1071 تاریخ
نبرد ملازگرد یکی از تأثیرگذارترین نبردهای تاریخ جهان و منطقه، در ۲۶ اوت ۱۰۷۱ میلادی در نزدیکی شهر ملازگرد میان سلطنت سلجوقی به فرماندهی آلب ارسلان، و ...ادامه مطلب»


EOF