جستجو: سال=1970 ماه=10-اکتبر

افتتاح مركز تلويزيوني كرمانشاه و همدان (1349 ش) ...
rasekhoon.net 26/10/1970 تاریخ
افتتاح مركز تلویزیونی كرمانشاه و همدان (1349 ش) سابقه تلویزیون در استان همدان به سال 1349 خورشیدی باز می گردد .در آبان ماه این سال و با اجرای طرح توس...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF