جستجو: سال=1981 ماه=12-دسامبر

سندی از گدایی شعبان بی‌مخ بعد از انقلاب ...
tebyan.net ۱۳۶۰/۰۹/۱۸ تاریخ
احمد علی مسعود انصاری از نزدیکان فرح پهلوی و دربار یادداشتی را در اختیار خبرگزاری فارس گذاشته است. که نشان دهنده سندی است که کسانی روزگاری با اقدام عل...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF