جستجو: سال=224 ماه=04-آوریل

شکست اردوان پنجم توسط اردشیر بابکان حاکم فارس در نبرد هرمزدگان ...
1host2u.com 28/04/224 تاریخ
نبرد هُرمزدگان نبردی بین اردشیر بابکان حاکم فارس (بعداً اردشیر یکم ساسانی) و اردوان پنجم بود که منجر به پیروزی ساسانیان و کشته شدن اردوان پنجم آخرین پ...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF